“Dạy học lấy người học làm trung tâm” là nguyên tắc dạy học của thời đại ngày nay - đây là một tư tưởng giáo dục phản ánh tri thức của nhân loại tiến bộ.

      “Dạy học lấy người học làm trung tâm” là nguyên tắc dạy học của thời đại ngày nay - đây là một tư tưởng giáo dục phản ánh tri thức của nhân loại tiến bộ.

        Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là mọi hoạt động giáo dục đều hướng vào và xuất phát từ phía trẻ; hoạt động giáo dục không đi từ giáo viên đến trẻ mà phải từ chính bản thân trẻ; việc dạy trẻ phải dựa trên nhu cầu, hứng thú, hiểu biết và kinh nghiệm riêng, cách học riêng của từng trẻ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục mầm non.

         Vậy để thực hiện tốt chuyên đề này BGH và các tổ chuyên môn trường mầm non Hương Cần đã có kế hoạch cụ thể triển khai tới giáo viên các lớp để thực hiện.

Hoạt động học của cô và trò lớp 5 tuổi A - khu Trung tâm

 

 

Hoạt động vui chơi cuối tuần của cô và trò khu Kẹm 

Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là giáo dục trẻ trên quan điểm người giáo viên phải có những hiểu biết về trẻ ( sở thích, nhu cầu, mong nuốn, khả năng của trẻ) để từ đó tạo ra môi trường giáo dục vui tươi, tạo ra những trải nghiệm thúc đẩy sự tìm tòi ham hiểu biết của trẻ.